29 فروردین مصادف با 18 جمادی الثانی1281 ه ق سالروز درگذشت شیخ مرتضی انصاری

شیخ مرتضی انصاری یکی از نوادگان جابربن عبدالله انصاری،از یاران بزرگوار پیامبر اسلام بود ،در زمان ولادت او،بسیاری از خاندان انصاری در دزفول از علما و فقها بودند.شیخ نیز مانند پدرانش درس و بحث علاقه فراوانی داشت و تا انجا پیش رفت که به ریاست حوزه علمیه نجف و مرجعیت شیعیان جهان رسید در این زمان اموال بسیاری به عنوان وجوهات شرعی به دست شیخ میرسید که او همه ان اموال را در بین طلاب ،فقرا...تقسیم میکرد و در استفاده از ان برای خود و اطرافیانش بسیار سخت میگرفت.نقل است که شبی یکی از شاگردان شیخ،شیطان را در خواب دید که طناب ها و زنجیرهای فراوانی در دست داشت. بعضی از آنها قطور  و سنگین و بغضی نازک و ضعیف بودند.شاگرد پرسید :اینها چیست؟شیطان گفت اینها بندهایی است که به انسان ها میبندم و به وسیله آن انسان ها را به دنبال خود میکشم.طناب های نازکتر برای کسانی است که بیشتر مقاومت میکنند و با ایمان تر  هستند .شاگرد دید که یکی از زنجیر ها از همه قطور تر است و پاره شده است.پرسید :اینذ متعلق به کیست؟ شیطان گفت:این برای شیخ انصاری است.دیشب آن را به گردنش انداختم و با خود کشیدم اما افسوس که شیخ آن را از هم پاره کرد.

صبح شاگرد شیخ به سراغ شیخ رفت و ماجرای خواب را تعریف کرد.شیخ گفت:درست است.دیشب نیازی در منزل وجود داشت و من پولی نداشتم.یک ریال از وجوه شرعی پیشم بود که هنوز زمان خرج کردن آن نرسیده بود. تصمیم گرفتم آن را به عنوان قرض بردارم و بعدا برگردانم اما همین که به کوچه رفتم و چند قدمی از منزل دور شدم ،با خود گفتم از کجا معلوم که زنده باشم و بتوانم این دین را ادا کنم؟ پس از خرج کردن آن منصرف شدم و برگشتم.

                                                   

                                                                               برگرفته از هفته نامه همشهری جوان