(( و اما حق مادر بر تو این است که بدانی او تو را در جایی حمل کرده است که هیچ کس،دیگری را حمل نمی کند و از میوه دلش به تو داده که احدی به دیگری نمی دهد و تو را با تمام عضایش حفظ کرد و اهمیتی نمی داد که خود گرسنه باشد،اما تو سیر باشی و خود تشنه باشد اما تو را سیراب کند و خود برهنه باشد اما تو را بپوشاند و خود زیر آفتاب باشد اما تو را سایه افکند و به خاطر تو خواب را بر خود حرام کند و از گرما و سرما نگاهت دارد،تا تو را داشته باشد و از دست ندهد .بنابراین تو جز با کمک و توفیق الهی،از پس قدردانی او بر نمی آیی))

امام سجاد علیه السلام:میزان الحکمه