+ منبع : فضای مجازی بسیج دانشجویی علوم پزشکی بوشهر » شهید علی خلیلی